Bonjou

Lekòl Piblik Newark pale lang ou!Hello!Alo!السلام علیکمBonjour!Salut!Hola!biтаю!নমস্কার!Oláជំរាបសួរ你好

Enfòmasyon Enpòtan pou Paran yo

Paran yo gen dwa pou yo resevwa enfòmasyon oswa pou yo kominike ak yon manm pèsonèl nan lekòl l yo, oswa biwo Konsèy Edikasyon an (BOE) nan lang yo. Si oumenm oswa yon moun ou konnen bezwen èd, di direktè lekòl ou a oswa lyezon paran nan lekòl ou pou rele Komisyon Konsèy Edikasyon Newark nan (973) 733-7333; oswa imèl hello@nullnps.k12.nj.us.

Prezans

Deskripsyon: APwosesis entèvansyon etap pa etab pou Ofisye Absans yo

Deskripsyon: Manyèl prezans lan bay resous ki itil pou lekòl ak biwo santral la. Li genyen ladan l tablo ak enfòmasyon pou aktivite konseye prezans chak jou.

Deskripsyon: Gid yo genyen pwosesis, resous ak yon gid enfòmasyon pou genyen sèvis HI yo.

Bileng

Deskripsyon: Ankèt sou lang yo pale lakay

Deskripsyon: Pwogram English Plus Distri a

Deskripsyon: Pwogram apre lekòl OBE Title III ANGLÈ

Relasyon avèk konsèy la

Deskripsyon: Enskri pou pale nan yon Rankont Konsèy la

Anfans

Deskripsyon: Enstriman depistaj devlopman pou Depistaj bonè - revize (Early Screening Inventory-Revised, ESI-R) dapre règleman ki soti nan Depatman Edikasyon New Jersey

Deskripsyon: Rezilta evalyasyon

Deskripsyon: Pwogram teknoloji Ignite by Hatch ki baze sou teknoloji ki angaje timoun yo epi prepare elèv ki aprann bonè pou siksè atravè yon anviwònman jwèt dijital dinamik.

Deskripsyon: Gid pou Fanmi sou fason pou resevwa kanè yo atravè Pòtay Fanmi an

Deskripsyon: Core5 se yon pwogram enfòmatik adapte pou elèv nan klas PK-5 ki sipòte devlopman konpetans literè

Sèvis alimantè

Deskripsyon: Lèt pou paran sou pwosesis aplikasyon pou manje midi ak kesyon yo poze souvan

Gid

Deskripsyon: Elèv yo dwe fè katreven (80) èdtan sèvis kominotè kòm yon pati nan obligasyon pou gradyasyon yo. Katreven èdtan sa yo ka akimile pandan kat ane yo epi yo dwe dokimante lè yo itilize fòm Anrejistreman Sèvis Kominotè a. Lè sèvis yo ka enkli nan sèvis kominotè ki fèt nan fason endepandan oswa nan kad sèvis-aprantisaj ak/oswa yon pwogram sèvis lekòl la dirije. Yo sijere pou elèv yo konplete ven èdtan chak ane. Ou ka jwenn yon kopi fòm Anrejistreman Sèvis Kominotè a nan men konseye lekòl pitit ou an.

Deskripsyon: Konfòmeman ak lwa N.J.S.A. 18A:36-27, Lwa sou enskripsyon pou elektè nan lekòl segondè a egzije distri yo pou bay materyèl enstriksyon elektè ki kalifye, yon rezime egzijans kalifikasyon enskripsyon elektè yo, materyèl ki dekri wòl yon sitwayen, ak materyèl ki eksprime enpòtans vòt la pou tout elèv lekòl segondè ki kalifye yo.

Poutèt sa, m ap mande pou kowòdonatè teknoloji w la pibliye lyen sa sou paj akèy ou an epi pou ajoute anrejistreman elektè a kòm yon eleman nan ajennda konvokasyon nan klas nivo klas elemantè ak siperyè.

https://www.nps.k12.nj.us/departments/studentlife/voter-registration/

Deskripsyon: Byenveni nan Naviance! Naviance se yon solisyon preparasyon pou inivèsite, karyè ak lavi (college, career and life readiness, CCLR) ki ede distri ak lekòl yo fè fòs ak enterè elèv yo ale nan menm sans ak objektif apre lekòl segondè yo, k ap amelyore rezilta el

Deskripsyon: RethinkEd se yon sèvis sou entènèt pou elèv, paran, pwofesè ak pèsonèl sipò. Li ekri pa ekspè nan domèn Aprantisaj Emosyonèl Sosyal. Pwogram SEL RethinkEd la kouvri 5 domèn kontni: Konsyans pèsonèl ak lòt moun; Jesyon pèsonèl, Konpetans sosyal, Konsyans sosyal ak swen pèsonèl. Chak kontni vini ak sijè ki koresponn tankou respè, konsantralsyon ak rezolisyon konfli.

Deskripsyon: Dokiman sa bay enstriksyon ak kritè pou gradye nan yon lekòl segondè nan Konsèy Edikasyon Newark epi resevwa yon diplòm Eta a.

Deskripsyon: Apati Klas 2022 a (ak pi devan), chak klas siperyè k ap gradye nan lekòl segondè nan Newark oblije, nan kad nouvo egzijans pou gradyasyon Distri a, ranpli Aplikasyon Gratis pou Èd Federal pou Elèv la oswa Aplikasyon pou lòt chwa Èd Finansye NJ.

Poukisa FAFSA/NJAFAA se yon egzijans pou gradyasyon?

Rechèch yo endike de tyè nan prèske tout travay ki gen salè desan ap egzije yon dipòm apre lekòl segondè. Fòmasyon pou diplòm yo ka chè epi aplikasyon pou antre yo ka difisil kèk fwa. Konsèy Edikasyon Newark la angaje pou prepare tout elèv yo pou tranzisyon soti nan lekòl segondè pou divès pakou apre gradyasyon - alafwa inivèsite ak karyè. Nou sipòte FAFSA/NJAFAA pou tout moun ki gradye. Sa gratis pou ranpli li. N ap ede elèv ak fanmi yo reponn kesyon yo epi konplete pwosesis la avèk siksè.

Deskripsyon: Pou akimile 130 kredi yo egzije pou pran diplòm lekòl segondè a, elèv yo dwe fini kou sa yo jan Depatman Edikasyon Eta New Jersey (New Jersey State Department of Education) ak Lekòl Piblik Newark yo egzije l la.

Deskripsyon: Dapre Lwa federal sou Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Elementary and Secondary Education Act, ESEA), jan li te amande pa Lwa Siksè Chak Elèv la (Every Student Succeeds Act, ESSA), lekòl segondè piblik yo dwe bay non, adrès ak nimewo telefòn elèv yo bay rekritè militè, rekritè nan kolèj/inivèsite yo, ak anplwayè potansyèl yo si rekritè yo mande enfòmasyon an (ESSA, Title VIII, §8528). Men, elèv oswa paran yo gen dwa pou bay lekòl la enstriksyon alekri pou yo pa pataje enfòmasyon sa. Ou ka jwenn kopi Lèt Notifikasyon "Dezangajman" Paran an pou Pataje Enfòmasyon sou Elèv la nan men konseye lekòl pitit ou an.

Deskripsyon: Akoz enpak kontini COVID-19 la sou anviwònman edikatif la, Sant Kalifikasyon NCAA a te fè patenarya ak manm NCAA pou idantifye chanjman sa yo nan pwosesis sètifikasyon sou kalifikasyon inisyal pou elèv ki te enskri nan tan konplè anvan nan yon enstitisyon inivèsite pandan ane akademik 2021-22 a. Sant Kalifikasyon an ap kontinye kontwole anviwònman an epi fè ajisteman ki nesesè pou priyorize sante, sekirite, ak jistis pou tout elèv-atlèt potansyèl yo.

Deskripsyon: Akoz enpak kontini COVID-19 la sou anviwònman edikatif la, Sant Kalifikasyon NCAA a te fè patenarya ak manm NCAA pou idantifye chanjman sa yo nan pwosesis sètifikasyon sou kalifikasyon inisyal pou elèv ki te enskri nan tan konplè anvan nan yon enstitisyon inivèsite pandan ane akademik 2021-22 a. Sant Kalifikasyon an ap kontinye kontwole anviwònman an epi fè ajisteman ki nesesè pou priyorize sante, sekirite, ak jistis pou tout elèv-atlèt potansyèl yo.

Sèvis sante

Deskripsyon: Kesyonè sou alèji

Deskripsyon: Kesyonè pou elèv ki gen istorik opresyon

Deskripsyon: Kesyonè pou elèv ki gen dyabèt

Deskripsyon: Otorizasyon pou Pataj Enfòmasyon Sante

Deskripsyon: Preskripsyon medikaman doktè pou elèv la

Deskripsyon: Kansantman paran pou bay medikaman

Deskripsyon: Konsantman paran pou depistaj enfimyè

Deskripsyon: Chwa paran pou egzamen elèv

Deskripsyon: Demann pou dispans relijye/medikal vaksinasyon

Deskripsyon: Egzijans pou vaksinasyon

HIB / Disiplin

Deskripsyon: Ensidan ki vyole Kòd Konduit Elèv yo, men ki pa t reponn ak kritè yon akizasyon ensidan HIB, ki pa abouti nan yon envestigasyon HIB.

Deskripsyon: Aplikasyon ki egzije yon sispansyon ki pa nan lekòl pou yon elèv ki depase 4 jou.

Deskripsyon: Politik kòd konduit distri a pou elèv yo

Deskripsyon: Fòm pou elèv/responsab la ranpli lè l ap fè apèl kont sipansyon nan nivo direktè a

Deskripsyon: Fòm pou enfòme elèv/responsab la de sispansyon an.

Deskripsyon: Avi pou enfòme paran yo de ankèt sou HIB a

Deskripsyon: Defini, souliyen karakteristik HIB a

Deskripsyon: Kout apèsi pwosesis ankèt sou HIP a.

Deskripsyon: Dokimantasyon sou ensidan pou temwen yo.

Deskripsyon: Politik HIB distri a

Deskripsyon: Dokimantasyon fòm apèl pou sipansyon sipèentandan

Deskripsyon: Fich enfòmasyon sou apèl pou sispansyon sipèentandan

Deskripsyon: Fòm dokimantasyon rapò ensidan

Deskripsyon: Tablo apèsi pou rapòte ensidan.

Enskripsyon

Deskripsyon: Avize paran an ke pitit li a pa abite Newark ankò epi y ap dezenskri li. Ofri enfòmasyon pou fè apèl

Transpò elèv

Deskripsyon: Enfòmasyon sou transpò soti lakay pou ale lekòl pou fanmi yo

Deskripsyon: Kesyon yo poze souvan sou transpò ak repons pou fanmi yo

Demann dosye

Deskripsyon: Dokiman sa itilize pou mande divès kalite dosye.

Plan pou Retounen nan tout sekirite

[mdocs single-file="180169"]

Edikasyon espesyal

Deskripsyon: Misyon ak vizyon Depatman Edikasyon Espesyal la

Deskripsyon: Lis Pwogram Edikasyon Espesyal nan Konsèy Edikasyon Newark

Deskripsyon: Pwojè Child Find lan se yon pwosesis Lwa sou Amelyorasyon Edikasyon pou Moun ki gen Enfimite ( Individuals with Disabilities Education Improvement Act) 2004, règlemantasyon federal yo mandate, ki dikte kijan chak eta bay sèvis edikasyon espesyal. Pwogram sa egzije ke distri lekòl lokal yo ede nan idantifikasyon timoun yo ka devlope oswa aprann nan fason diferan, soti laj 3 zan rive 21 an.

Deskripsyon: Inisyativ Medicaid sou Edikasyon Espesyal (SEMI)

Deskripsyon: Mo k ap itilize pou tradui dokiman OSE tankou anyè yo