COVID-19 Home Test (Haitian Creole)

Spring Break Estrateji tès COVID-19

Atansyon Fanmi yo

Tanpri li tout direksyon tès lakay COVID-19 ki enkli nan twous la. Tès la ta dwe sèlman administre pa yon adilt. Jete tout eleman nan tès la lè yo fini.

11 avril 2022

Chè kominote lekòl Newark la,

Tout elèv ak anplwaye lekòl yo oblije fè yon tès COVID-19 dimanch 24 avril anvan yo retounen lekòl apre vakans prentan.

Yo pral distribye twous tès lakay COVID-19 semèn sa a. Paran yo dwe fè enfimyè lekòl yo konnen rezilta tès pozitif yo. Nenpòt moun ki te teste pozitif nan dènye 90 jou yo pa oblije fè yon lòt tès pandan vakans prentan.

Mèsi,

-Mr. León, Superintendent

Èd ak Enstriksyon

images
QuickVue_PDPCarousel

Pou plis enstriksyon detaye, gade videyo sa a.