Gregory Korostishevsky

img_0873

Undergraduate Degree –Rilsk School of Aviation – Engineering – 1980

                                                    Kiev Academy of Aviation – Engineering – 1985 

Graduate Degree –            Kiev Academy of Aviation – Engineering – 1987